Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van ABC Terreininrichting b.v.

Deze voorwaarden zijn van toepassing en maken onderdeel uit van alle overeenkomsten m.b.t. koop of aanneming of m.b.t. andere verplichtingen, waaruit voortvloeit dat (de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) ABC Terreininrichting b.v., goederen en of diensten dient te leveren aan een natuurlijke of rechtspersoon, hierna te noemen de wederpartij.

  1. Offertes en totstandkoming van overeenkomsten
    1.1 Alle aanbiedingen van ABC Terreininrichting b.v. zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een uitdrukkelijke termijn voor aanvaarding is gegeven.
    1.2 Indien deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard bij niet schriftelijke totstandkoming van een overeenkomst wordt deze overeenkomst aangegaan onder het voorbehoud dat schriftelijke bevestiging volgt binnen tien dagen, nadat de overeenkomst is aangegaan of dat de overeenkomst feitelijk wordt uitgevoerd door ABC Terreininrichting b.v. binnen de afgesproken termijn.
    1.3 Mondelinge toezeggingen binden ABC Terreininrichting b.v. niet behoudens schriftelijke bevestiging door ABC Terreininrichting b.v..
    1.4 Slechts indien deze voorwaarden toepasselijk zijn verklaard bij een overeenkomst tussen ABC Terreininrichting b.v. en een natuurlijke persoon die bij het sluiten van de overeenkomst niet in de uitoefening van een beroep of een bedrijf handelt hierna te noemen consument is artikel 9 van de voorwaarden van toepassing.

2 .Levertijd
2.1 ABC Terreininrichting b.v. geeft bij het aangaan van de overeenkomst desgewenst naar beste vermogen een schatting van de levertijd.
2.2 Overschrijding van de levertijd heeft zelfs, indien de levertijd uitdrukkelijk is overeengekomen niet tot gevolg dat ABC Terreininrichting b.v. in verzuim raakt. Indien ABC Terreininrichting b.v. in gebreke blijft de goederen of diensten op het levertijdstip te leveren dient de wederpartij en ABC Terreininrichting b.v. schriftelijk deugdelijkheid in gebreke te stellen en ABC Terreininrichting b.v. een termijn van tenminste dertig dagen te gunnen om de goederen en of diensten alsnog te leveren.
Eerst indien ABC Terreininrichting b.v. in gebreke blijft de goederen te leveren binnen de in de ingebrekestelling genoemde termijn raakt ABC Terreininrichting b.v. in verzuim.
2.3 Indien een koop op afroep is gesloten dient de wederpartij de te leveren goederen af te roepen binnen de in de overeenkomst genoemde termijn bij gebreke waarvan de wederpartij zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim raakt. Indien de afroeptermijn niet uitdrukkelijk is overeengekomen geldt een termijn van drie maanden. Indien de wederpartij na het verstrijken van deze termijn de goederen niet heeft afgeroepen is ABC Terreininrichting b.v. gerechtigd de te leveren goederen integraal te factureren. De wederpartij dient de afgeroepen goederen binnen dertig dagen na afroep af te nemen bij gebreke waarvan de wederpartij zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim raakt.

3 Aflevering en vervoer
3.1 tenzij schriftelijk anders is overeengekomen levert ABC Terreininrichting b.v. franco af aan het door de wederpartij opgegeven adres in Nederland bij opdrachten boven € 1.500,–.
3.2 de wederpartij dient op het door haar opgegeven adres een goed bereikbare losplaats te hebben bij gebreke waarvan ABC Terreininrichting b.v. aan de wederpartij een redelijke lossingstoeslag mag berekenen.

4 Prijzen, facturatie en betalen
4.1 De door ABC Terreininrichting b.v. opgegeven prijzen zijn excl. omzetbelasting tenzij anders is vermeld.
4.2 Bij orders beneden € 1.500,– wordt navolgende toeslag berekend: pakketten tot 10 kg. € 15,–, overige zendingen € 50,– en betonnen park- en straatmeubilair is af fabriek. Bij zendingen langer dan 1 meter, extra groot, zwaar of volumineus, ongeacht het goederenbedrag, worden de verzendkosten tegen kostprijs in rekening gebracht. Prijswijzigingen voorbehouden.
4.3 Facturatie vindt plaats conform onderstaand schema:
50% bij opdracht, 30% voor levering of start montage en 20% na levering of montage.
4.4 Indien zich tussen het moment van totstandkoming van de overeenkomst en de levering van goederen kostprijs verhogende factoren in de ruimste zin des woords voordoen, is ABC Terreininrichting b.v. gerechtigd de overeengekomen prijs in evenredigheid te wijzigen door evenredige doorberekening van de kostprijsverhoging op de desbetreffende kostenpost. ABC Terreininrichting b.v. zal de wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van prijsverhogingen als bedoeld in deze bepaling.
4.5 Betaling van facturen incl. omzetbelasting dient binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden op de factuur aangegeven bankrekening van ABC Terreininrichting b.v..
4.6 ABC Terreininrichting b.v. is te alle tijden gerechtigd van wederpartij zekerheid te verlangen voor de nakoming diens uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.
4.7 Indien de wederpartij haar betalingsverplichting als omschreven in art. 4.3 van deze voorwaarden niet nakomt is zij vanaf de datum waarop het verzuim aanvangt een rente verschuldigd te grote van 1% van het factuurbedrag per maand waarbij een gedeelte van een maand tot een maand wordt gerekend.
4.8 Indien de wederpartij haar betalingsverplichtingen als bedoeld onder art. 4.3 en 4.5 van deze voorwaarden niet nakomt, is zij indien ABC Terreininrichting b.v. zich tot een derde wendt, teneinde betaling door de wederpartij te bewerkstelligen, aan ABC Terreininrichting b.v. terzake de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd een bedrag ten grote van 15% van het factuurbedrag incl. btw en vertragingsrente, met een minimum van 50 Euro onverminderd het recht van ABC Terreininrichting b.v. volledige schadevergoeding te vorderen, indien buitenrechtelijke kosten meer bedragen dan 15% van het factuurbedrag, incl. btw en vertragingsrente.
4.9 door ABC Terreininrichting b.v. ontvangen bedragen strekken allereerst tot betaling van de verschuldigde kosten vervolgens voor de verschuldigde rente terwijl het restant zal worden afgeboekt van de oudste factuur ongeacht de door de wederpartij vermelde strekking van de betaling.
4.10 indien een koop op afroep is gesloten is ABC Terreininrichting b.v. gerechtigd iedere afroep afzonderlijk te factureren in welk geval artikelen 4.1 tot en met 4.7 van toepassing zijn op iedere factuur afzonderlijk.

5 Opschortingsrecht en eigendomsvoorbehoud
5.1 Indien de wederpartij niet voldoet aan haar betalingsverplichtingen als omschreven in art.4 van deze voorwaarden is ABC Terreininrichting b.v. gerechtigd de uitvoering van lopende overeenkomsten met de wederpartij op te schorten totdat betaling van de hoofdsom rente en incassokosten heeft plaatsgevonden of totdat de wederpartij voldoende zekerheid heeft gesteld voor de betaling van de hoofdsom rente en incassokosten.
5.2 Alle geleverde en te leveren goederen blijven eigendom van ABC Terreininrichting b.v. totdat de wederpartij heeft voldaan aan al haar betalingsverplichtingen jegens ABC Terreininrichting b.v. die voortvloeien uit overeenkomsten die betrekking hebben op leveranties van ABC Terreininrichting b.v. aan de wederpartij.
5.3 Zolang ABC Terreininrichting b.v. eigenaar van de geleverde goederen blijft op grond van het hierboven bepaalde is het de wederpartij niet toegestaan over de goederen te beschikken ook niet door verstrekking van de goederen tot onderpand aan derden, indien de wederpartij desondanks de goederen doorlevert of verstrekt tot onderpand aan derden dient zij de gelden of de vorderingen die zijn door verkoop c.q. onderpand verkrijgt aan ABC Terreininrichting b.v. over te dragen.
5.4 Indien de wederpartij haar betalingsverplichtingen niet behoorlijk of tijdig nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling vraagt, of haar bedrijf liquideert, dient zij de afgegeven goederen die ingevolge art. 5.2 van deze voorwaarden of anderszins eigendom van ABC Terreininrichting b.v. zijn binnen 48 uur nadat zij daartoe schriftelijk zal zijn gesommeerd aan ABC Terreininrichting b.v. terug te geven. Na teruggave van de goederen zal de wederpartij worden gecrediteerd voor de marktwaarde van de goederen op de dag van teruggave.

6 Kwaliteit, hoeveelheid gebreken keuring en klachten
6.1 Klachten over uiterlijk waarneembare gebreken aan de geleverde goederen en of verleende diensten dienen binnen twee werkdagen na ontvangst der goederen en of het verlenen van de dienst schriftelijk ter kennis van ABC Terreininrichting b.v. te worden gebracht, bij gebreke waarvan de wederpartij het recht deugdelijke nakoming van de overeenkomst of vervangende schadevergoeding te vorderen, verliest.
6.2 Onverminderd het bepaalde in art. 6.1 dienen klachten over geleverde goederen en of verleende diensten uiterlijk binnen veertien dagen nadat de wederpartij redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van de gebreken schriftelijk teer kennis van ABC Terreininrichting b.v. te worden gebracht bij gebreke waarvan de wederpartij het recht deugdelijke nakoming van de overeenkomst of vervangende schadevergoeding te vorderen, verliest.
6.3 Onverminderd het bepaalde in art6 leden 1 en 2 van deze overeenkomst en onverminderd het bepaalde in de fabrieksgarantie die de goederen begeleidt, garandeert ABC Terreininrichting b.v. de deugdelijkheid van de door haar geleverde goederen en de door haar verleende diensten gedurende een termijn van zes maanden na levering c.q. dienstverlening.
6.4 De wederpartij dienst de afgeleverde goederen en of verleende diensten terstond na aflevering te controleren op uiterlijk waarneembare gebreken afmetingen hoeveelheid,. Behoudens tegenbewijs geldt afrekening van de leveringsbon of vrachtbrief zonder aantekening van protest als bewijs dat de goederen in de juiste hoeveelheden afmetingen en zonder gebreken zijn afgeleverd.
6.5 Indien de wederpartij klaagt over de kwaliteit van de afgeleverde goederen en verleende diensten, dient zij ABC Terreininrichting b.v. in de gelegenheid te stellen, de originele pakketten, pakken, bundels of losse materialen, waarop de klachten betrekking hebben, te inspecteren, bij gebreke, waarvan de wederpartij het recht, deugdelijke nakoming van de overeenkomst of vervangende schadevergoeding te vorderen, verliest. Verwerking van geleverde goederen heeft tot gevolg dat alle aansprakelijkheid van ABC Terreininrichting b.v. terzake van gebreken aan de geleverde goederen en of verleende diensten vervalt , tenzij de wederpartij ABC Terreininrichting b.v. een redelijke mogelijkheid heeft geboden de klachten te onderzoeken.
6.6 Indien klachten met betrekking tot door ABC Terreininrichting b.v. geleverde goederen en of verleende diensten gegrond zijn, tijdig zijn gemeld en binnen de garantie vallen zal ABC Terreininrichting b.v. de desbetreffende goederen hetzij kosteloos vervangen hetzij de gebreken kosteloos herstellen.

7 Aansprakelijkheid
7.1 Onverminderd het bepaalde in art.6 sluit ABC Terreininrichting b.v. iedere aansprakelijkheid voor schade inclusief gevolgschade, ten gevolge van ondeugdelijke daaronder begrepen niet tijdige leveringen en van gebreken in de afgeleverde producten en gedragingen van werknemers van ABC Terreininrichting b.v. en door ABC Terreininrichting b.v. ingeschakelde hulppersonen uit, met uitzondering van aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van gedragingen van de directie van ABC Terreininrichting b.v. , die opzettelijk of met grove schuld schade toebrengen aan de wederpartij.
7.2 Indien ABC Terreininrichting b.v. bij producten die zij levert, instructies sluit dient de wederpartij er zorg voor te dragen dat zij en of haar personeel deze instructies nauwkeurig naleven en dient de wederpartij daartoe voldoende toezicht uit te oefenen, bij gebreke waarvan ABC Terreininrichting b.v. iedere aansprakelijkheid aan gaande schade, die direct of indirect het gevolg is van het gebruik of de toepassing van de door ABC Terreininrichting b.v. geleverde goederen en of verleende diensten, uitsluit en de wederpartij ABC Terreininrichting b.v. in buiten rechte vrijwaart terzake van aanspraken van derden- daaronder begrepen personeel van de wederpartij met betrekking tot schade die direct of indirect het gevolg is van het gebruik of de toepassing van de door ABC Terreininrichting b.v. geleverde goederen en of verleende diensten.
7.3 Tenzij schriftelijk is overeengekomen is de wederpartij aansprakelijk voor iedere schade aan de af te leveren en of te verwerken goederen waaronder die uit diefstal vernieling etc. indien en zolang de goederen worden opgeslagen op het terrein van de wederpartij.

8 Tekortkoming en ontbinding
8.1 Indien de wederpartij haar verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt is ABC Terreininrichting b.v. bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden onverminderd haar recht op schadevergoeding.
8.2 Indien ABC Terreininrichting b.v. op grond van niet of niet tijdige nakoming van de verplichtingen door de wederpartij als bedoeld in art.8.1 haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen opschort of de overeenkomst ontbindt, is zij gerechtigd de reeds geleverde goederen en of verleende diensten , voor zover die nog niet zijn verwerkt, zonder gerechtelijke tussenkomst terstond terug te nemen.
De wederpartij zal in dat geval verplicht zijn al haar medewerking te verlenen.
8.3 Indien ABC Terreininrichting b.v. niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te wijzigen zonder dat daardoor enige schadevergoedingsplicht jegens de wederpartij zal ontstaan. Eerst indien voor zover opschorting als bedoeld in deze bepaling langer duurt dan 60 dagen is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
8.4 Indien de wederpartij niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, die voortvloeien uit deze overeenkomst, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien en voor zover aan ABC Terreininrichting b.v. de door ABC Terreininrichting b.v. geleden schade die het gevolg is van de ontbinding, vergoedt.
8.5 Tekortkomingen in de nakoming van een of meer van haar verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst kunnen niet aan de tekortkomende partij worden toegerekend, indien deze direct of indirect het gevolg zijn van of samenhangen met overheidsmaatregelen of overheidsvoorschriften, natuurrampen, staat van beleg, staat van oorlog, technische storingen in het bedrijf van de tekortkomende partij of haar toeleveranciers, stagnatie in de aanvoer van grondstoffen en handelswaarde, abnormaal hoog ziekte verzuim, werkstakingen, uitsluiting, bedrijfsbezetting , verkeersbelemmeringen, technische storingen aan vervoersmiddelen, in of exportbelemmeringen, brand, explosie of andere omstandigheden, die buiten de invloedsfeer van de tekortkomende partij zijn gelegen, indien en voor zover het bovenstaande een deugdelijke en tijdige uitvoering van de overeenkomst door de tekortkomende partij belemmeren en deze daarop redelijkerwijs geen invloed heeft kunnen uitoefenen.
8.6 Indien een der partijen surseance van betaling vraagt , failliet wordt verklaard, of jegens de wederpartij in verzuim raakt kan de andere partij de overeenkomst schriftelijk ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

9 Garanties
9.1 Houten toestellen
5 jaar op houtconstructies van Douglas hout
5 jaar op houtconstructies van Robinia hout
9.2 Metalen toestellen
10 jaar op de metalen constructie
1 jaar op bewegende delen

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden bovenstaande garantietermijnen. Alle bovenvermelde garanties zijn van toepassing op constructiefouten als gevolg van fouten in het materiaal of de verwerking ervan. Garanties vinden plaats op basis van afschrijvingswaarden. Afschrijving: 10% per jaar. Garanties zijn uitsluitend van kracht indien er aantoonbaar preventief onderhoud is gepleegd en het toestel origineel is volgens de voorschriften van de geldende normen. De garanties worden aangegaan met de contractpartij en zijn niet overdraagbaar.

10 Conversie
10.1 De nietigheid , de vernietiging of het buitenbeschouwing laten van een bepaling van deze voorwaarden of een deel daarvan heeft niet tot gevolg dat de overige bepalingen, respectievelijk het resterende deel van die bepaling nietig zijn, worden vernietigd respectievelijk buiten beschouwing worden gelaten.
10.2 Een bepaling in deze voorwaarden, die wordt vernietigd wegens strijd met een algemeen verbindend voorschrift of die in de bijzondere omstandigheden van het geval buiten beschouwing moet worden gelaten, wordt vervangen door een bepaling, die rechtens toelaatbaar zou zijn geweest cq in de bijzondere omstandigheden van het geval toegepast zou kunnen worden en die ABC Terreininrichting b.v. de beste bescherming biedt terzake van de in de vernietigde cq buiten beschouwing gelaten bepaling geregelde materie.

11 Geschillen
11.1 Op de tussen ABC Terreininrichting b.v. en wederpartij gesloten overeenkomst en aller daaruit voortvloeiende verbintenissen is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst tussen ABC Terreininrichting b.v. en de wederpartij en of de uitvoering daarvan, zullen worden berecht naar Nederlands recht door de Arrondissementsrechtbank te ‘s Gravenhage , tenzij op grond van een algemeen verbindend voorschrift dwingend rechtelijk een andere rechter bevoegd zou zijn.